Organisation

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. består för närvarande av nio registrerade frids- och bönehusföreningar i Svensk-Finland. Förbundet LFF är ingen egentlig takorganisation eftersom medlemsföreningarna är självständiga och beslutar själva om sina egna angelägenheter. Som medlem i LFF kan upptas varje registrerad lokal frids- eller bönehusförening som förbundets styrelse godkänner.

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse. Varje medlemsförening har en representant i styrelsen, vilka väljs för en period på fyra kalenderår i taget sålunda att hälften avgår vartannat år. En medlem kan återväljas till styrelsen tidigast fyra år efter mandatperiodens utgång. Medlemmarna har personliga suppleanter. Styrelsen utser viceordförande, sekreterare och kassör.

LFF:s högsta beslutande organ är förbundets årsmöte som hålls senast inom maj månad på av styrelsen anvisad plats i svenska Österbotten. Vid årsmötet representeras varje medlemsförening av tre befullmäktigade representanter. Förbundsmötet väljer ordförande och styrelse, utser LFF:s verksamhetsledare och redaktör för Sions Missionstidning. Övriga funktionärer utses av styrelsen.

LFF:s namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren.

LFF:s styrelse 2017

Jens Björkskog, ordförande
Pontus Gädda, Vasa, viceordförande
Lars Ahola, Karleby
Paul Brännbacka, Bosund
Christian Grankulla, Näs
Anders Snellman, Risöhäll
Jonny Asplund, Skutnäs
Ralf Sundström, Kållby
Anders Asplund, Esse, sekreterare
Fredrik Södö, Södra Finland

Övriga ansvarspersoner

Stig-Erik Enkvis Verksamhetsledare Inre mission och media
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission
Tomas Gäddnäs, ansvarig redaktör för Sions Missionstidning,
Susanna Häggblom, webbredaktör
Tommy Granholm, kassör för LFF

Kontaktuppgifter

 

RSS Dagens bibelord

  • 28.03.2017 | Am 8:11
    Ja, den tid kommer,säger Herren Gud,då jag sänder hunger över landet -inte hunger efter bröd,inte törst efter vatten,utan efter att höra Herrens ord. 

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbete har öppnat en länk för personer som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, eller som behöver hjälp med att bearbeta traumatiska upplevelser. Du kan i förtroende vända dig till pastor Kurt Hellstrand per telefon 045-2760420, eller e-post kurt.hellstrand@jakobstad.fi.

Back to Top