Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma lasten ja nuorten kiusaamisen, häirinnän ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi


Johdanto

Punsarin rukoushuoneyhdistys ry.:n tulee olla turvallinen paikka olla ja toimia. Rukoushuoneyhdistyksen ilmapiirille tulisi olla ominaista yhteinen asenne kaikkea negatiivista käyttäytymistä vastaan ​​ja selkeä vastustaa kaikenlaista häirintää ja hyväksikäyttöä vastaan ​​riippumatta siitä, missä, milloin, kenen toimesta tai ketä vastaan ​​ne tapahtuvat.

Toimenpideohjelman tarkoitus

Tämän toimenpideohjelman tarkoituksena on, että se toimii välineenä kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyssä sekä tapauksissa, joissa epäillään lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä. Ohjelma on laadittu kaikkien yhdistyksen jäsenten, mutta erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi. Ohjelma koskee ensisijaisesti rukoushuoneyhdistyksen alaisuudessa järjestettävää toimintaa.

Käsitteiden määritelmä

Kiusaaminen on sitä, kun yksi henkilö altistuu järjestelmällisesti yhden tai useamman ihmisen toimesta. Kiusaaminen on tahallista, loukkaavaa ja tuhoisaa toimintaa. Kiusaaminen voi tapahtua kasvokkain ja/tai verkkokiusaamisena, esim. sosiaalisen median kautta. Kiusaaminen ei ole yksittäisiä ristiriitoja, riitoja ja tappeluita, mutta ne on tietysti myös ratkaistava.

Fyysinen kiusaaminen tapahtuu konkreettisesi. Esim. lyödä, työntää, potkia, nipistää, pitää kiinni, työntää seinään, piilottaa tai repiä jonkun vaatteita tai tavaroita. Sanallista kiusaamista ovat mm. sanoa ilkeitä asioita, pilkata, häväistä, nauraa jollekin, levittää juoruja, valheita tai ilkeitä huhuja, kuiskata, uhkailla, ironisoida vaatteista, ulkonäöstä, hiustyylistä jne. Henkinen kiusaaminen on mm. irvistely, heittää pahoja katseita, huokaista, olla hiljaa, kääntää selkäsi, olla vastaamatta puheeseen, kohdella jotakuta kuin ilmaa ja sulkea joku pois ryhmästä.

Rasistinen häirintä on loukata jotakuta kansallisuuden, ihonvärin, kielen tai uskonnon tähden.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ei-toivottua sanallista, sanatonta tai fyysistä seksuaalista käyttäytymistä. Se voi olla eleitä, sopimatonta puhetta, härskejä vitsejä, kommentteja kehosta tai vaatteista, viestejä-kuvia-videoita sosiaalisessa mediassa, ehdotuksia tai vaatimuksia seksiin (Utbildningsstyrelsen, 2020).

Seksuaaliselle hyväksikäytölle on ominaista lapsen riippuvuuden hyväksikäyttö tai lapsen altistaminen teoille, joita hän ei ymmärrä tai johon hän ei ole kypsä. Lapsilla tarkoitetaan alle 15-vuotiasta tai vaihtoehtoisesti 15–18-vuotiasta henkilöä, joka on jollain tavalla riippuvaisessa asemassa tekijään (Pelastakaa Lapset, 2016).

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla sekä fyysistä että ei-fyysistä. Fyysistä hyväksikäyttöä voivat olla esimerkiksi lapsen yksityisten ruumiinosien koskettaminen, lapsen pakottaminen koskettamaan toisen sukupuolielimiä tai erilaisia ​​sukupuoliyhteyden muotoja. Ei-fyysistä hyväksikäyttöä voi olla sitä, että lapsi pakotetaan katsomaan sukupuolielintä tai näyttämään omaa kehoaan, puhuu lapselle seksuaalisesti vihjailevalla tavalla, tirkistellä lasta hänen kylpiessään tai riisuutuessaan, pakottaa lapsi katsomaan pornografisia elokuvia, kuvia tai kirjoja, dokumentoimalla lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai prostituutio (Save the Children, 2016).

Toimintasuunnitelma

Ennaltaehkäisy

Punsar rukoushuoneyhdistys r.y. ei hyväksy minkäänlaista loukkaavaa kohtelua tai hyväksikäyttöä. Tämän tulee viestittää selkeästi yhdistyksen toiminnassa ja tulee kattaa kaikkia rukoushuoneyhdistyksen sisällä hoidettavia tehtäviä.

Rukoushuoneyhdistyksen johtokunnan ja kaikkien muiden vapaaehtoistyöntekijöiden tulee olla tietoisia tästä toimenpideohjelmasta ja siitä, mitä lastensuojelulaki edellyttää ilmoitusvelvollisuudesta (13.4.2007 / 417, 25 §). Asiakirjat käydään läpi säännöllisissä kriisinhallintatilaisuuksissa hallitukselle ja vapaaehtoistyöntekijöille.

Toimenpideohjelma käydään läpi muiden yhdistyksen jäsenten kanssa sopivissa tilaisuuksissa, kuten keskustelutilaisuuksissa, pyhäkoulun vanhempaintilaisuuksissa jne.

Henkilöiden, joilla on tehtäviä yhdistyksen lasten ja nuorten toiminnassa, tulee esittää rikosrekisteriote.

Alaikäisille suunnattua toimintaa johtaa vähintään kaksi luotettavaa aikuista (yli 18 vuotta) ohjaajaa.

Rukoushuoneyhdistyksen johtokunta vastaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisesta ja varmistaa siten, että häirinnän ja seksuaalisen hyväksikäytön riski rukoushuoneyhdistyksen toiminnassa on minimoitu.

Toimenpiteet kiusaamisen ja häirinnän varalta

Jokaisen yhdistyksen jäsenen vastuulla on reagoida, jos kiusaamista ja häirintää esiintyy. Rukoushuoneyhdistyksen johtokunnalla ja vapaaehtoisilla työntekijöillä on kuitenkin tässä erityinen vastuu.

Jos kiusaamista ja häirintää esiintyy rukoushuoneyhdistyksen toiminnan tai tapahtumien yhteydessä, ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Toimintaa johtavat puuttuvat välittömästi selkeästi suorilla huomautuksilla. Kiusaavaa henkilöä tai henkilöitä voidaan pyytää poistumaan paikalta, jos he eivät noudata ohjetta.
 • Tapahtunut dokumentoidaan ja siitä tiedotetaan yhdistyksen johtokunnalle.
 • Vakavammissa tapauksissa johtokunta voi ottaa yhteyttä asianosaisten kotiin.
 • Aiheesta keskustellaan tarvittaessa yhteisissä tilaisuuksissa, kuten pyhäkoulussa, tiistaikoulussa, rukoushuoneyhdistyksen keskustelutilaisuuksissa jne.

Johtokunta dokumentoi tapahtumat pöytäkirjaan ja tarvittaessa muuhun dokumentaatioon. Asiakirjoja käsitellään luottamuksellisesti.

Toimenpiteet, jos epäilet tai tiedät seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Punsarin rukoushuoneyhdistys r.y. noudattaa maan lainsäädäntöä ilmoitusvelvollisuudesta epäillyistä seksuaalirikoksista tai henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista (Lastensuojelulaki 13.4.2007 / 417, rikoslain 25 § 24.7.2009 / 563, luku 20-21)

Jokaisen yhdistyksen jäsenen vastuulla on reagoida, jos epäillään, että lasta loukataan tai että lapsen seksuaalinen koskemattomuus on jollain tavalla uhattuna. Rukoushuoneyhdistyksen johtokunnalla on kuitenkin erityinen vastuu, mikäli epäillään yhdistyksen toimintaan liittyvää seksuaalista hyväksikäyttöä.

Jos epäilee tai tietää seksuaalisesta hyväksikäytöstä, johtokunnan tulee viipymättä ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Tehdä Ilmoitus tapauksesta poliisille jo epäillystä rikoksesta.
 • Jos rikoksentekijä on tietoinen rikoksesta, mutta jos tekijä ei ole valmis ilmoittamaan viipymättä itse poliisille, sen tekee johtokunta.
 • Tehdä lastensuojeluilmoitus.
 • Varmista, että uhri(t) saavat ammattitaitoista apua keskustelujen ja sielunhoitojen muodoissa.
 • Varmista, että muut uhrit saavat tarvitsemaansa apua ja tukea.
 • Anna asianosaisille asiallista ja totuudenmukaista ​​tietoa.
 • Käynnissä olevan esitutkinnan aikana on huolehdittava siitä, että tekijä jää pois rukoushuoneyhdistyksen tehtävistä.
 • Dokumentoi tapahtumat sopivalla tavalla.
 • Ilmoita tarvittaessa tiedotusvälineille. Tietoa annetaan avoimesti, totuudenmukaisesti, objektiivisesti sekä uhrin että tekijän laillisia oikeuksia kunnioittaen.

Huoltajille ei pidä kertoa, jos kotona epäillään rikosta, viranomaiset ottavat yhteyttä perheeseen. Jos saat selville tai epäilet jonkun joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, sinun on mahdollisen tutkinnan vuoksi kirjattava sanatarkasti, mitä lapsi tai nuori sanoo ja mitä hän on nähnyt tai kuullut.

Aina ei ole helppoa tietää, onko rikos todella tapahtunut, mutta epäselvissä tapauksissa on parempi tehdä ilmoitus kuin jättää tekemättä. Hämärissä ja vaikeasti arvioitavissa tapauksissa voit ottaa yhteyttä lastensuojeluun neuvontaa varten.

Monet ihmiset joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Kaltoin kohtelun kohteeksi joutuneet tarvitsevat paljon tukea ja apua, ehkä pitkäänkin, voidakseen jatkaa elämässään eteenpäin. Rukoushuoneyhdistyksen tulee olla valmis ottamaan taloudellinen vastuu keskusteluavusta. Tukea tulee tarjota myös uhrin omaisille ja läheisille. Rikosten vaikutus koskee myös tekijän omaisia, samoin kuin koko yhteisöä, jossa hyväksikäyttö tapahtui. Tukea ja apua tulee tarjota kaikille sitä tarvitseville.

Rukoushuoneyhdistyksen tukiryhmä ja/tai kriisiryhmä voi tarvittaessa toimia uhrien tukena ja myös auttaa heitä löytämään ammatillista apua.

Rukoushuoneyhdistyksen johtokunta päättää tapauskohtaisesti seurauksista, jotka vaikuttavat voiko tekijä toimia jatkossa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tehtävissä.

Hengellinen näkökulma

Kristillinen yhteisö pitää Raamattua toiminnassaan auktoriteettina ja haluaa sieltä etsiä vastauksia elämän eri kysymyksiin. Siksi tämä näkökulma tulee sisällyttää myös rukoushuoneyhdistyksen toimenpidesuunnitelmaan. Kaikenlainen häirintä ja hyväksikäyttö ovat ristiriidassa kristillisen ihmiskäsityksen kanssa. Tämä koskee sekä suoria rikollisia tekoja että sopimatonta käyttäytymistä. Jeesus toteaa ns. kultaisessa säännössä, kuinka meidän tulee kohdella toisiamme yleisesti: Kaikki mitä haluamme ihmisten tekevän meille, meidän on tehtävä myös heille (Matt.7:12). Raamattu varoittaa haureudesta (mukaan lukien Ef.5:3,5) ja ottaa lasten viettelyn erittäin vakavasti (Matt.18:6, Luuk.17:2). Raamattu antaa myös yksityiskohtaisia ​​ohjeita kristityn käyttäytymisestä ja kielenkäytöstä. Meidän tulee pidättäytyä puhumasta sopimattomia, rietasta puhetta ja puhua vain hyvää (Ef.4:29). Kristitty ei myöskään saa käyttää härskiä ja häpiällisiä sanoja tai kaksimielisiä vitsejä (Ef.5:4).

Häirinnästä ja hyväksikäytöstä epäiltäessä tavoitteena on aina, että totuus tuodaan esiin. Vain totuus voi vapauttaa (Joh. 8:32) ja mahdollistaa paranemisen ja sovinnon niille, jotka ovat kärsineet eri tavoin. Tavoitteena on oltava, että tekijän tulee myös kokea paraneminen. Rikollisilla teoilla on kuitenkin seurauksensa ja tekijän on siksi otettava voimassa olevan lain edellyttämä rangaistus.


Punsarin rukoushuoneyhdistyksen johtokunta