Organisation

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. består av nio registrerade frids- och bönehusföreningar i svenskfinland. Förbundet LFF är ingen egentlig takorganisation eftersom medlemsföreningarna är självständiga och beslutar själva om sina egna angelägenheter. Som medlem i LFF kan upptas en registrerad lokal frids- eller bönehusförening som förbundets styrelse godkänner.

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse. Varje medlemsförening har en representant i styrelsen, vilka väljs för en period på fyra kalenderår i taget sålunda att hälften avgår vartannat år. En medlem kan återväljas till styrelsen tidigast fyra år efter mandatperiodens utgång. Medlemmarna har personliga suppleanter. Styrelsen utser viceordförande, sekreterare och kassör.

LFF:s högsta beslutande organ är förbundets årsmöte som hålls senast inom maj månad på av styrelsen anvisad plats i svenska Österbotten. Vid årsmötet representeras varje medlemsförening av tre befullmäktigade representanter. Förbundsmötet väljer ordförande och styrelse, utser LFF:s verksamhetsledare och redaktör för Sions Missionstidning. Övriga funktionärer utses av styrelsen.

LFF:s namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren.

LFF:s styrelse 2024
Olav Vikström, Bosund, Ordförande
Lars Ahola, Närvilä
Peter Sund, Näs
Anders Snellman, Risöhäll
Gerd Snellman, Skutnäs
Jonathan Ahlvik, Punsar

Boris Mård, Flynängen
Marianne Helmes, Södra Finland
Johan Gädda, Vasa

Övriga ansvarspersoner

Daniel R Asplund, verksamhetsledare hemlandsmission, personalchef
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission och media
Ann-Christin Snellman, familjearbetare
Kevin Nyfelt, ungdomsarbetsledare
Robin Heikkilä, media-assistent
Antero Heikkilä, kassör för LFF

Kontaktuppgifter