Organisation

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. består för närvarande av nio registrerade frids- och bönehusföreningar i Svensk-Finland. Förbundet LFF är ingen egentlig takorganisation eftersom medlemsföreningarna är självständiga och beslutar själva om sina egna angelägenheter. Som medlem i LFF kan upptas varje registrerad lokal frids- eller bönehusförening som förbundets styrelse godkänner.

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse. Varje medlemsförening har en representant i styrelsen, vilka väljs för en period på fyra kalenderår i taget sålunda att hälften avgår vartannat år. En medlem kan återväljas till styrelsen tidigast fyra år efter mandatperiodens utgång. Medlemmarna har personliga suppleanter. Styrelsen utser viceordförande, sekreterare och kassör.

LFF:s högsta beslutande organ är förbundets årsmöte som hålls senast inom maj månad på av styrelsen anvisad plats i svenska Österbotten. Vid årsmötet representeras varje medlemsförening av tre befullmäktigade representanter. Förbundsmötet väljer ordförande och styrelse, utser LFF:s verksamhetsledare och redaktör för Sions Missionstidning. Övriga funktionärer utses av styrelsen.

LFF:s namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren.

LFF:s styrelse 2018

Jens Björkskog, ordförande
Henrik Sundqvist, Vasa, viceordförande
Richard Snellman, Närvilä
Sven Sundström, Bosund
Christian Grankulla, Näs, sekreterare
Anders Snellman, Risöhäll
Jonny Asplund, Skutnäs
Krister Mård, Kållby
Anders Asplund, Punsar
Matias Gädda, Södra Finland

Övriga ansvarspersoner

Stig-Erik Enkvist, Verksamhetsledare Inre mission och media
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission
Tomas Gäddnäs, ansvarig redaktör för Sions Missionstidning,
Susanna Häggblom, webbredaktör
Tommy Granholm, kassör för LFF

Kontaktuppgifter

 

RSS Dagens bibelord

  • 11.12.2018 | Hos 2:19-20
    Herren säger:"Jag skall äkta dig för evigt, jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag skall äkta dig i trofasthet,och du skall lära känna Herren."

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top