Organisation

Laestadianernas Fridsföreningars Förbund r.f. består för närvarande av nio registrerade frids- och bönehusföreningar i Svensk-Finland. Förbundet LFF är ingen egentlig takorganisation eftersom medlemsföreningarna är självständiga och beslutar själva om sina egna angelägenheter. Som medlem i LFF kan upptas varje registrerad lokal frids- eller bönehusförening som förbundets styrelse godkänner.

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse. Varje medlemsförening har en representant i styrelsen, vilka väljs för en period på fyra kalenderår i taget sålunda att hälften avgår vartannat år. En medlem kan återväljas till styrelsen tidigast fyra år efter mandatperiodens utgång. Medlemmarna har personliga suppleanter. Styrelsen utser viceordförande, sekreterare och kassör.

LFF:s högsta beslutande organ är förbundets årsmöte som hålls senast inom maj månad på av styrelsen anvisad plats i svenska Österbotten. Vid årsmötet representeras varje medlemsförening av tre befullmäktigade representanter. Förbundsmötet väljer ordförande och styrelse, utser LFF:s verksamhetsledare och redaktör för Sions Missionstidning. Övriga funktionärer utses av styrelsen.

LFF:s namn tecknas av ordföranden ensam eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren.

LFF:s styrelse 2019

Torvald Hjulfors, ordförande
Krister Mård, viceordförande
Richard Snellman, Närvilä
Sven Sundström, Bosund
Henrik Sundqvist, sekreterare
Jonas Fagerholm, Näs
Tony Granholm, Risöhäll
Jonny Asplund, Skutnäs
Krister Mård, Kållby
Anders Asplund, Punsar
Matias Gädda, Södra Finland

Övriga ansvarspersoner

Per-Ole Hjulfors, Verksamhetsledare hemlandsmission och media
Vesa Pöyhtäri, verksamhetsledare för utlandsmission, ansvarig redaktör för Sions Missionstidning
Ann-Christin Snellman, familjearbetare
Richard Eklund, ungdomsarbetare
Susanna Häggblom, webbredaktör
Antero Heikkilä, kassör för LFF

Kontaktuppgifter

 

RSS Dagens bibelord

Understöd

Understöd gärna LFFs verksamhet ekonomiskt. Kontonumror och mera information hittas här: Understöd LFF
Större eller mindre gåvor mottages med tacksamhet.

Behöver du hjälp?

LFF:s familjearbetare finns till för dig som behöver någon att prata med i utmanande livssituationer. Vi erbjuder enskilda, par och grupper stöd i form av själavårdande samtal vid svårigheter och kriser av olika slag.
Mera information hittas på sidan Familjearbete.

Back to Top