Historia

Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid, 
löser ur vanmakt ur synd och skam, skänker sin kraft och frid: 
himmelriket är nära.

(Psb 12:1) 

Psalm 12 i psalmboken samman­fattar det centrala bud­skapet i Näs bönehus historia. Frälsaren Jesus Kristus har gått fram genom de generationer av människor som verkat på orten och i bönehuset. Man har fått se hur människor befriats från vanmakt, synd och skam och i stället fått frid i hjärtat och ny kraft att gå vidare i livet. Fattiga människor har fått erfara Guds rikedom när de fått ta emot förlåtelse för sina synder. Himmel­riket har kommit nära, det har kommit mitt ibland människorna i byn. Därför har man inte behövt resa land och rike runt för att söka efter Guds ord. Ordet har bjudits ut i byns eget bönehus av enkla människor som fått tjäna som redskap i Guds hand. Samma budskap går ännu vidare: ”Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium: himmelriket är nära.”

Det första bönehuset i Näs togs i bruk julaftonen 1906. Den laestadianska väckelsen nådde Larsmo redan under början av 1870-talet. Väckelsen, som kom norrifrån via Gamlakarleby till Öja och Larsmo, spred sig snabbt och fick starkt fotfäste i synnerhet i Eugmo by, där man byggde två egna bönehus, i Bosund år 1896 och i Mittibyn, nuvarande Näs år 1906. Larsmo blev därför redan vid denna tid något av ett centrum för den svenska laesta­dianska väckelsen. Här hade väckelsen fått flest anhängare.

Det första bönehuset i Näs uppfördes genom frivilliga dagsverken alldeles intill den allmänna landsvägen på Gädda gårdsnummer mitt i byn. När bönehuset blev trångt, byggde man 70 år senare, år 1976, ett nytt bönehus bredvid det gamla. Ytterligare 20 år senare förstorades bönehuset och det återinvigdes i januari 1996.

Det gamla bönehuset förvaltades till en början av en fri gemenskap av trossyskon. Man hade ingen registrerad föreningsverksamhet. Därför har inga egentliga dokument från själva bönehusbygget bevarats för eftervärlden. Näs Frids­förening r.f. inregistrerades år 1964 och föreningen har därefter haft hand om bönehusets förvaltning och dess verksamhet.

Under de år som gått har många människor i olika livssituationer fått vara med och föra trons och väckelsens låga vidare. Dessa människor har med Guds kraft fått verka för böne­huset och för orts­bornas eviga väl. Trots att verksamheten i bönehuset ända sedan väckelsens början fungerat själv­ständigt, har väckelsen genom åren bibehållits som en inom­kyrklig rörelse.

Några milstolpar ur Näs bönehus historia 
· 1903-1906: Näs bönehus byggs med frivilliga krafter mitt i byn på Gädda gårdsnummer.
· 1906: Första sammankomsten i bönehuset hålls julaftonen 1906. Man börjar samlas till sammankomst i bönehuset varje söndag.
·1920-talet: Stormöten hålls vid bönehuset somrarna 1922, 1927 och 1933. Sommarmötet år 1922 samlar hela 1000 åhörare till sammankomsterna vid bönehuset.
· 1930-talet: Man har inte längre egna predikanter i bönehuset. Verksamheten blir mer sporadisk och beroende av besökande predikanter.
·1950-talet: Bönehuset renoveras och får serveringsutrymmen. Verksamheten blir livligare. Man börjar samlas till syförening med andakt i hemmen en kväll varje vecka.
·1964: Näs Fridsförening r.f. grundas. Föreningen får ordförande och styrelse.
·1965: Söndagsskola börjar hållas i bönehuset. Man utser söndagsskollärare i föreningens regi.
·1969: Näs och Västerby går samman. Laestadiankristna i Västerby går med i Näs Fridsförening.
·1971: Bönehuset får sin första orgel.
·1975-76: Ett nytt bönehus byggs bredvid det gamla och invigs den 10 oktober 1976. Det gamla bönehuset säljs på auktion och rivs.
· 1977: Bönehuset får egna predikanter efter en lång paus. Man börjar hålla sammankomster i bönehuset varje söndag.
·1995: Sammankomsterna blir helt tvåspråkiga. Tidigare tolkade man till finska enligt behov eller någon gång per månad.
·1995-96: Bönehuset förstoras och återinvigs den 21 januari 1996.
·2006: Bönehuset fyller 100 år.

Ett nytt bönehus byggs bredvid det gamla och invigs 1976. Bönehuset förstoras senare och återinvigs igen i januari 1996

Det första bönehuset i Näs togs i bruk julen 1906. (Målning: Karl Gäddnäs.)