Verksamhet

Den centrala verksamheten i bönehuset består av sammankomster och söndagsskola.

Sammankomster hålls normalt varje söndag eftermiddag, vanligen kl. 15. 
Ungefär en gång per månad ordnas större helgsamman­komster med samlingar lördag kl. 19 och söndag kl. 14 och 18. Sammankomsterna är tvåspråkiga, vilket betyder att predikan tolkas till finska eller svenska.

Söndagsskola hålls söndag förmiddagar kl. 11 under vår- och höst­terminen.

Syförening ordnas under vinterhalvåret tisdagar kl. 13 och kl. 19.

Föreningen har tre egna predikanter och sex söndagsskollärare. Man har dessutom ett mycket livligt predikantutbyte med andra församlingar. Till helgsammankomsterna kallas vanligen predikanter från andra orter.
Under de trettio år som gått sedan det nya bönehuset byggdes i byn har ca 90 predikanter från övriga orter medverkat i samman­komsterna i bönehuset. En tredjedel av dessa besökande predikanter har varit finskspråkiga, lika många har kommit från andra länder, från Sverige, Norge och USA. I gengäld har föreningens predikanter deltagit i sammankomster i många andra församlingar och de gör även missionsresor i Laestadianernas Fridsföreningars Förbunds regi.